Creació i implementació d'una solució d'Equilibrat Dinàmic (task sequence monitoring) que permet millorar l'eficiència de la planta

ALSTOM i APPRODUCTIVITY 4.0 - Evolucionem el software i donem resposta a la necessitat d'ALSTOM.
alstom

Integració d'un nou mòdul d’APPRODUCTIVITY 4.0: Equilibrat Dinàmic (EQUDIN-MES).

Case Study

ALSTOM necessita monitorar l'avanç d'obra del procés de fabricació de trens a fi de conèixer, en temps real i de manera incipient, les possibles desviacions respecte de les previsions d'Enginyeria de Processos (Equilibrats Estàtics) per a poder prendre les contramesures oportunes abans que aquestes possibles desviacions es converteixin en un problema per a la consecució dels objectius de fabricació previstos.

Per a això, desenvolupem una solució d'Equilibrat Dinàmic (task sequence monitoring), a integrar com un nou mòdul d’ItemsaSoft PROCESSOS® -actualment APPRODUCTIVITY 4.0-, denominada MES-EQUDIN.

Situación de Partida

Situació de Partida

 • La Planta no disposava d'un sistema de control d'avanç d'obra.
 • Fins a la finalització de cada torn de treball, es desconeixia quines tasques s'havien finalitzat, quines estaven en procés i quines no s'havien pogut iniciar.
 • Aquesta falta d'informació per no disposar d'un Task sequence tracker no permetia aplicar contramesures a temps.
 • No existia cap Sistema MES (Manufacturing Execution System) que permetés conèixer, en qualsevol moment, l'estat d'avanç d'obra per a, en cas necessari, poder replanificar les tasques i els recursos amb l'objectiu de complir amb el pla de producció previst.
Objetivos

Objectius

 • Millorar l'Eficiència de la Planta (OEE).
 • Desenvolupar una solució d'Equilibrat Dinàmic (Task Sequence monitoringSystem) que permetés:
  • Conèixer en temps real l'estat de cada operació:
   • En procés “on time”
   • En procés “retardada”
   • Retardada
   • Interrompuda (falta de material, sense operari, …)
   • Amb el risc de retard
   • Etc.
  • Reprogramar, en temps real:
   • Agregar o llevar operaris
   • Canviar la seqüència de tasques
   • Moure operacions a una "bossa" d'operacions pendents
   • Estendre o reduir torns de treball
  • Transferir informació / documentació al Taller, en un sistema sense paper:
   • Fitxes d'Instrucció de Treball (SOIs - Standard Operation Instruction)
   • Qualitat / Autocontrol
   • Processos especials
   • Operacions de Seguretat
Resultados

Resultats Obtinguts

Icono EQUDIN MES

Mitjançant la implantació d’APPRODUCTIVITY 4.0 i el desenvolupament i integració del nou mòdul d'Equilibrat Dinàmic (MES-EQUDIN) aconseguim:

 • Una important millora de l'eficiència de la Planta gràcies a:
  • Conèixer en tot moment l'estat d'avanç de les tasques
  • Poder detectar les desviacions en temps real
  • Poder prendre contramesures immediatament, reprogramant en temps real torns de treball, nombre d'operaris, seqüències de tasques, etc.
 • Es digitalitzen tots els processos i la seva documentació associada (SOIs, Llistats de Materials, Eines i altres mitjans, procediments d'Autocontrol, AMFEs, etc.) i s'aconsegueix l'eliminació de la documentació en paper del Taller.
 • S'unifica i simplifica la gestió gràcies a la garantia que sempre està disponible únicament la darrera versió de la documentació: Fitxes d'Instrucció de Treball (SOIs - Standard Operation Instruction), BOM, Eines i útils, etc.
 • Es compta amb una eina que permet re-planificar tasques immediatament davant qualsevol contratemps (retard, falta de material, absència d'operaris, …).
 • Es garanteix la formació i certificació dels operaris per a la realització d'operacions especials.
 • S'integra el nou software, i per tant les solucions implementades, amb l’ERP d’ALSTON, amb les sinergies positives que això genera permetent unificar informació i millorar l'eficiència.