Equilibrat (Balancing) de línies d’assemblatge basades en estacions multioperari

Equilibrat (Balancing) de línies d’assemblatge basades en estacions multioperari

Com dissenyar equilibrats de càrregues de treball (balancings) per a tots els possibles escenaris de Takt Time que puguin esdevenir, en línies d’assemblatge basades en estacions multioperari (el takt time és de diverses hores, amb personal especialitzat en unes certes tasques –skills– que es desplaça per les diverses estacions de treball, gestionant al mateix temps elements limitants com, per exemple, grues).

 

Aquest és el tipus de simulació d’equilibrat de càrregues de treball (balancing) més complex amb el qual ens trobem. Es tracta de línies d’assemblatge amb temps-cicle o Takt Time llargs (de diverses hores o fins i tot torns de treball) i amb diverses estacions.

En aquest vídeo es mostren les diverses premisses a considerar per a la realització dels diferents equilibrats de càrregues de treball a realitzar:

  • En primer lloc, és necessari determinar quines tasques s’han de realitzar en cada estació, en funció de la maquinària, dels elements de manipulació de materials, de l’ordre d’assemblatge, etc.
  • A continuació, s’han de calcular els recursos humans necessaris a incorporar en cada estació, en funció de les seves diferents especialitats o Skills, perquè, a la finalització del Takt Time, hagin estat completades totes les tasques previstes en cada estació perquè la línia pugui avançar en el moment previst.
  • Assignació i gestió d’elements limitants (per exemple, grues) a les tasques.
  • Finalment, i precisament perquè aquest tipus de línies solen requerir d’operaris especialitzats, amb Skills diferents, algunes de les persones no estaran en la mateixa estació durant tot el cicle, sinó que faran tasques en diferents estacions, entre les quals s’hauran de desplaçar. Per això també caldrà equilibrar les càrregues de treball de cada operari a cada moment.

En el simograma de recursos limitants (gràfic vertical) s’observen totes les persones i la resta d’elements limitants, per exemple les grues, que intervenen en la línia, en quina estació i en quin moment ho fan, a fi de detectar possibles incompatibilitats (persones o grues que es pretenen emprar en diferents estacions i al mateix temps) que generarien una interferència, que apareix en vermell en aquest cas. Això ens permet veure la utilització correcta o no de cadascun dels recursos amb els quals comptem.

D’altra banda, en l’exemple també veiem com existeixen dos operaris que estan insaturats. El que fem és combinar-los i fer que un sol operari faci les tasques de tots dos, ocupant diferents estacions de treball en funció del moment del Takt en el qual ens trobem, amb el que no sols fem una assignació òptima de persones i màquines sinó que també optimitzem els operaris necessaris per a realitzar tot el cicle gràcies a maximitzar la seva saturació.

També podem observar que, si intentem utilitzar una mateixa grua al mateix temps, el programa no ho permet i crea un espai de temps que allarga el procés.

En el vídeo s’observen les eines que ofereix APPRODUCTIVITY 4.0 per a la reassignació de tasques a fi d’optimitzar i equilibrar la saturació de les persones, especialment, el simograma de recursos (vertical) en el qual es mostren les possibles interaccions de persones i recursos limitants.

Amb el nostre programari podem configurar infinites simulacions fins a trobar la combinació òptima de recursos i al final del procés de reconfiguració no quedarà cap màquina ni persona que estigui sent utilitzat alhora en dos processos/estacions.

Contacta amb nosaltres en el formulari que tenim a continuació i t’explicarem i ensenyarem com aquest software pot millorar la productivitat de la teva empresa.

Contacta

Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo.

  • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.