Logística

Logística

Aplicació d’APPRODUCTIVITY4.0 a treballs logístics

 

APPRODUCTIVITY4.0 disposa d’una sèrie de funcionalitats específiques per a la determinació de temps i el càlcul de càrregues de treball de les operatives logístiques.

En aquest vídeo mostrem un exemple senzill d’una operació de picking consistent en unes persones que van amb un carro, es traslladen a les diferents prestatgeries (amb un recorregut preestablert) i van agafant el material. Una vegada tenen el carro ple, es traslladen a la zona de preparació de comandes, encaixen el material i posteriorment el paletitzen i expedeixen.

Per a realitzar un estudi de mètodes i temps d’aquesta mena de treballs, mitjançant cronometratge, cal tenir en compte que és necessari disposar d’una mostra suficient, perquè les peces són de diferents grandàries, estan en caixes també de diferents dimensions, en ubicacions diferents, els desplaçaments comencen i acaben en llocs diversos, etcètera.

Per a il·lustrar l’exemple s’han realitzat tres estudis de temps en tres moments diferents:

Entrant en aquests estudis de temps s’aprecia que es poden associar diversos documents i informacions com ara fotografies, llocs de treball, o informar sobre si l’operativa està en un estat de definició, o vigent, o està ja obsoleta. També els elements de protecció de personal necessaris, vídeos, plànols, etcètera.

El treball està descompost en 29 tasques diferents o elements. En aquesta empresa aquesta operativa es gestiona per línies de comanda, per aquest motiu la freqüència de totes les tasques està referida al nombre de vegades que cadascuna d’elles s’ha repetit per a les 109 línies totals de la comanda.

Evidentment, els estudis es poden referir a la unitat de control que en cada cas apliqui: palet, caixa, línia, unitat, etcètera.

El resultat d’aquest primer estudi, reporta un temps de 80,09 segons per línia.

Les 29 tasques de les quals consta aquest estudi, a més d’estar llistades mostrant el seu temps normal, freqüència, coeficient de recuperació de fatiga i temps tipus, també estan representades gràficament al simograma de la part superior de la pantalla, on és possible modificar el seu ordre de realització mitjançant “arrossegar i col·locar”.

Entrant al detall de cadascun dels elements de treball, el primer que destaca és el control de canvis que ofereix APPRODUCTIVITY4.0. Es tracta d’una funcionalitat que adverteix que s’està obrint un objecte del programa (en aquest cas un element) que s’està utilitzant en altres estudis de temps, o processos, o equilibrats. I es mostren tots aquests altres contextos en els quals s’està utilitzant. Si posteriorment es fa algun canvi en aquest element, el programa preguntarà on es desitja aplicar aquest canvi i on no, generant una traçabilitat.

Pel que respecta al procés d’anivellament dels estudis de temps també és destacable -especialment per a tasques logístiques- la possibilitat d’indicar les unitats processades cada vegada que es repeteix un element o tasca, a fi de poder obtenir el valor unitari. Al vídeo veiem dos exemples d’aquest particular.

També podem associar informació visual amb el detall del mètode de treball pas a pas, informació de qualitat, informació per dibuixar un diagrama de procés. O indicar si es tracta o no d’una tasca de valor afegit i, en el cas de no ser-ho, identificar de quin tipus de no valor afegit es tracta. Així com altres classificacions que posteriorment facilitaran l’assignació de tasques a les persones, per exemple en funció de la seva especialitat. Igualment, es poden classificar les tasques per a obtenir una major precisió en el càlcul de càrregues de treball.

Tanmateix, podem associar a les tasques -entre altres atributs- els equips de protecció individual necessaris. Fins i tot, en el cas que es tracti d’una tasca en la qual cal realitzar una verificació es poden indicar quins són els mitjans que s’han d’utilitzar, entre altres.

Per què hi ha elements amb temps zero? En aquest cas, a priori es coneixien totes les possibles tasques que es poden realitzar en aquesta operativa de picking, però n’existeixen algunes que no es fan en el 100 per 100 de les comandes. Aquesta manera de procedir és especialment interessant si l’estudi de temps es realitza mitjançant l’aplicació que la suite APPRODUCTIVITY4.0 ofereix per a iPad.

Estudis de temps en tasques logístiques amb aplicació de freqüències àgil i sense errors

Especialment incorporada per la realització d’estudis de temps de tasques logístiques destaca una funcionalitat que permet aplicar les freqüències molt àgilment (per no haver-ho de fer tasca a tasca) i sense possibilitat d’error.

Suposem que s’ha realitzat l’estudi de temps tasca per tasca, algunes de les quals s’han produït, per exemple, 1, 15 o 16 vegades. Al vídeo es mostra el resultat d’aquest estudi una vegada carregat al software. S’informa que, al numerador, s’indicarà el nombre de vegades que s’ha observat cada tasca i en el denominador el nombre total de línies de la comanda, en aquest cas 109.

I el programa aplica automàticament les freqüències corresponents a cadascuna de les 29 tasques. Evidentment, aquestes freqüències, posteriorment, es poden modificar manualment en cas necessari.

Respecte dels coeficients de descans i recuperació de fatiga es poden incorporar manualment o mitjançant un assistent per a l’aplicació de les taules recomanades per l’oficina internacional del treball o qualsevol altra.

Com s’ha comentat anteriorment, a causa de la necessitat de disposar d’una mostra suficient, en aquest cas s’han realitzat 3 estudis de temps d’aquesta operativa, en tres moments diferents. Així com el primer incloïa 109 línies de comanda, el segon en comprèn 40.

A causa de les especials característiques que presenten les tasques de l’àrea logística, es pot produir que individualment el temps per línia resultant de cadascun dels 3 estudis sigui sensiblement dispar. Depèn dels recorreguts efectuats, de les unitats aplegades per vegada, de les altures, de les vegades que cada tasca es du a terme per exemple per comanda, o per dia, i no per línia.

Com s’ha indicat anteriorment, a cada tasca se li ha associat una família (en aquest cas, totes són de picking, però podrien ser també d’encaixat, d’ubicació, d’expedició, etcètera) i també l’especialitat de la persona que la realitza (per exemple, magatzemer, carretoner o empaquetador).

També s’ha indicat si la tasca en qüestió té a veure amb el picking pròpiament dit, amb l’encaixat o amb l’embalatge i l’expedició. Lògicament, aquesta assignació d’atributs ofereix informació estadística rellevant.

Calcula les mitjanes ponderades per determinar el temps correcte d’execució per a cada tasca

APPRODUCTIVITY4.0 presenta una funcionalitat sensacional que permet el càlcul de les mitjanes ponderades per determinar el temps correcte d’execució per a cadascuna de les tasques.

Al vídeo veiem el procés de com es faria:

 • Es genera un nou estudi amb tota la informació identificativa necessària.
 • En aquest cas, no es crearan els elements sobre la base de nous estudis de temps, sigui mitjançant cronometratge, MTM o qualsevol altra metodologia, si no a partir dels estudis dels quals ja es disposa (en aquest cas 3). Tampoc reutilitzant elements anteriorment creats i que no és necessari tornar a cronometrar cada vegada.
 • Com es fa llavors? Mitjançant l’assistent per a unificar estudis, la funcionalitat anteriorment indicada, se seleccionen els tres estudis que es desitja unificar i els elements o tasques que es desitja incloure (normalment tots).
 • S’obté un nou estudi amb els mateixos 29 elements, els temps normals dels quals són el resultat de fer una mitjana ponderada de la totalitat de les mostres dels tres estudis.
 • Arribats aquí només faltaria informar del tractament de les freqüències, tal com s’ha mostrat anteriorment, per a aplicar el numerador i el denominador correctament.
 • Heus aquí el resultat ponderat per a les 210 línies que sumen els 3 estudis.
 • El camp funció, que com la resta es podria alimentar de manera múltiple, permet realitzar agrupacions i conèixer, en aquest cas, que cada línia de comanda emprarà 50,82 segons en totes les tasques requerides relacionades directament amb el picking.
 • Amb les tasques d’encaixat es pot repetir el mateix procediment a fi d’obtenir el temps unitari per caixa.
 • I, així mateix, repetiríem amb els elements relacionats amb l’embalatge i l’expedició, aconseguint també el corresponent valor unitari per palet.
 • En el cas de l’encaixat serà necessari canviar el denominador de les freqüències perquè ara ja no anirà referit a les 210 línies sinó a les 171 caixes processades en total. D’aquesta manera, es disposa d’un temps unitari per tipus de tasca.
 • Per tant, si es presenten diferents recorreguts referent a línies caixes i palets es pot realitzar el càlcul d’una manera més precisa. En l’exemple, 210 línies, cent setantaúna caixes i 11 palets.
 • Es pot apreciar com els càlculs s’adeqüen a la configuració exacta de línies, caixes i palets. Si per exemple, es tractés de 123 caixes en lloc de cent setanta-una, el temps total seria de 159,85 segons.

Com ja s’ha comentat anteriorment, amb APPRODUCTIVITY4.0, la determinació dels temps correctes d’execució es pot dur a terme -a més de per cronometratge com s’ha pogut comprovar en l’exemple desenvolupat anteriorment- mitjançant qualsevol altra tècnica internacionalment acceptada per l’oficina internacional del treball, per exemple, com estem observant, temps predeterminats MTM-Logística i MTM-UAS.

APPRODUCTIVITY4.0 és la millor eina del mercat per la gestió correcta dels temps de processos logístics. Si vols comprovar-ho contacta amb nosaltres en el formulari d’aquí sota i et contactarem per a fer una simulació adaptada a les necessitats de la teva empresa.

 

Contacta

Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo.

 • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.